Leveringsvoorwaarden

2021

  1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Overeenkomsten, afspraken, opties, inschrijvingen en dergelijke zijn voor ons bindend na schriftelijke bevestiging door middel van ondertekening van de offerte.
  2. Bij ondertekening van de offerte ter accordering van de opdracht verplicht u zich tot een directe aanbetaling van 50% van het totale bedrag.
  3. Betalingen door de opdrachtgever aan Leerpunt KOEL B.V. dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling is vanaf dertig dagen na factuurdatum over het niet-betaalde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Vanaf zestig dagen na factuurdatum is Leerpunt KOEL B.V. gerechtigd een bedrag tot maximaal 10% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen aan administratie, herinnerings- en buitengerechtelijke incassokosten.
  4. Bij algehele of gedeeltelijke annulering van de scholing, dient de opdrachtgevende instelling/organisatie onderstaande percentages van de cursusprijs te voldoen, één en ander afhankelijk van de tijd waarbinnen hij/zij annuleert. De annuleringssom is het percentage van de in de offerte vermelde cursusprijs, conform de afgesproken aantallen. Als cursusprijs wordt aangehouden de prijs, welke is overeengekomen in de offerte. Het annuleringspercentage is als volgt: bij annuleren tot 4 weken van tevoren is er 25% van de cursusprijs verschuldigd. Bij annuleren van 4 weken tot 14 dagen vóór aanvang van de cursus dient 50 % van de cursusprijs betaald te worden. Bij inschrijving en/of annulering vanaf 14 dagen voor startdatum of no-show wordt de gehele cursusprijs in rekening gebracht.
  5. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade welke aan materialen, gebouwen en personen wordt toegebracht tijdens de cursus. De opdrachtgever is voorts verplicht alle schade omtrent een en ander direct aan de cursusleiding te melden.
  6. Alle reclames en aansprakelijkheidsstellingen dienen binnen 8 dagen na beëindiging van de cursus te geschieden. Er kunnen nimmer redenen zijn tot opschorting van de betalingsverplichtingen. Leerpunt KOEL B.V. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook toegebracht door deelnemers aan enig goed.
  7. Evenmin is Leerpunt KOEL B.V. aansprakelijk voor vertraging of niet-levering van goederen en diensten ten gevolge van onmacht, waaronder brand, staking, bedrijfsstoornissen, oorlog, natuurrampen e.d. Daarnaast is Leerpunt KOEL B.V. niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en werking van o.a. internettoegang en Zoom.


Leerpunt KOEL B.V. 2021